Brf Glasbruket 3

Trivsel- och ordningsregler för Brf Glasbruket 3

 

Med stöd av 7 kap 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler.


1. Bostadsrättshavare skall vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som föreningens egendom i övrigt. Detta gäller även bostadsrättshavarens familj, gäster och ev hyresgäster.


2. Om det i lägenheten uppstår sådan skada, att avhjälpandet inte kan uppskjutas, t ex vattenläckage eller stopp i avlopp, skall bostadsrättshavaren omedelbart åtgärda skadan och därefter underrätta styrelsen. Ansvarsfördelning mellan förening och bostadsrättshavaren framgår av föreningens stadgar och övriga lagrum.


3. I lägenheten får inte förekomma sådana aktiviteter som kan störa övriga bostadsrättshavare. Yrkes- eller affärsverksamhet får inte bedrivas utan styrelsens medgivande.


4. Mellan kl 22.00 fram till 07.00 får ljudnivån i lägenheterna inte störa de kringboende. Det kan gälla musik, maskintvätt, dammsugning etc. Visa hänsyn!


5. Källsortering skall ske enligt anvisningar. Allt övrigt avfall skall borttransporteras av bostadsrättshavaren. Inget avfall får lämnas utanför tunnorna.


6. Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår pga att fönster eller dörr lämnats öppen.


7. Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar, för oljud eller skadar lägenheten.


8. Dörrmattor och andra lösa föremål får inte finnas utanför entrédörr eller i trapphall med hänsyn till städninga och av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmen är ej avsedda som förvaringsutrymmen.


9. Utomhusantenn (parabol) får ej uppsättas utan styrelsen medgivande.


10. Inglasning av balkonger får endast ske efter styrelsens godkännande. Markis får endast uppsättas om de beträffande färg, form godkänts av styrelsen och montage sker fackmannamässigt. Staket till uteplatser får ej uppsättas utan styrelsens godkännande.


11. Piskning av möbler, mattor, säng- eller gångkläder får ej utföras på balkonger, i entréer eller trappor.


12. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hisshallar eller trappuppgångar får ej ske utan styrelsens medgivande. Inte heller får åverkan göras i fasaden och balkonggolvet genom borrning.


13. Bostadsrättshavare skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen angående sophus, cykelparkering, garage etc.


14. Framförande av cyklar och motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma. Cyklar får endast parkeras i cykelställ på gården, i cykelgarage eller annan anvisad plats i garaget. Särskilda platser för parkering i garaget av mopeder och motorcyklar kan hyras efter hänvändelse till styrelsen.


15. Ovanstående regler skall iakttagas av bostadsrättshavarens familj och gäster, eller ev hyresgäster.
Dessa ordningsregler gäller tills de av styrelsen revideras alltefter behov, som komplement till stadgar och ev. övrigt förekommande ordningsföreskrifter, se punkt 13 ovan.


Styrelsen

Ladda ner Ordningsregler som PDF ovan.